زنگ زلزله

برگزاری مانور پیشگیری از خسارات جانی زلزله

گزارش تصویری